enbshrdehumksrsl

UPUTSTVA ZA PISANJE RADA:

 • Pisanje rada počinje s desne strane.
 • Prva stranica rada sadrži: naziv institucije u kojoj je učesnik zaposlen, logo institucije, ime i prezime autora, stručni/akademski naziv autora, naslov rada, sažetak i ključne reči.
 • Format: A4. Tekst se piše na celoj stranici u jednoj koloni.
 • Broj stranica ograničen je na 8 (uključujući tekst, fotografije, grafikone, tablice...).
 • Margine: gornja 25 mm, donja 20 mm, desna 15 mm i leva 25 mm.
 • Font: Times New Roman, veličina slova: glavni naslov 14 (bold), naslov poglavlja 14, tekst 12, reference i literatura na kraju teksta.
 • Rad treba poslati u Wordu i PDF formatu.
 • Radovi se pišu na nacionalnom i engleskom jeziku.
 • Rad mora biti lektorisan.
 • Radovi u celini biće objavljeni u elektronskom obliku.

Programski odbor simpozijuma oceniće valjanost radova, napraviti program i poslati poziv učesnicima. Radove je potrebno poslati na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Radovi autora učesnika simpozijuma biće objavljeni u zborniku.

KOTIZACIJA ZA UČESNIKE:

Kotizacija za članove programskog i organizacionog odbora i za direktore /ravnatelje škola iznosi 20 evra, a za ostale učesnike 50 evra. Visina kotizacije jednaka je za autore radova, kao i za ostale učesnike.

Organizator u okviru programa simpozijuma obezbeđuje svim učesnicima:
učešće na plenarnom zasedanju simpozijuma i predstavljanje radova

 • CD s integralnim tekstovima svih radova
 • propratni materijal simpozijuma
 • osveženje u pauzama simpozijuma
 • turistički obilazak Beograda i okoline
 • zajedničku svečanu večeru.