enbshrdehumksrsl

UPUTSTVA ZA PISANJE RADA:

 • Pisanje rada počinje s desne strane.
 • Prva stranica rada sadrži: naziv institucije u kojoj je učesnik zaposlen, logo institucije, ime i prezime autora, stručni/akademski naziv autora, naslov rada, sažetak i ključne reči.
 • Format: A4. Tekst se piše na celoj stranici u jednoj koloni.
 • Broj stranica ograničen je na 8 (uključujući tekst, fotografije, grafikone, tablice...).
 • Margine: gornja 25 mm, donja 20 mm, desna 15 mm i leva 25 mm.
 • Font: Times New Roman, veličina slova: glavni naslov 14 (bold), naslov poglavlja 14, tekst 12, reference i literatura na kraju teksta.
 • Rad treba poslati u Wordu i PDF formatu.
 • Radovi se pišu na nacionalnom i engleskom jeziku.
 • Rad mora biti lektorisan.
 • Radovi u celini biće objavljeni u elektronskom obliku.

KOTIZACIJA ZA UČESNIKE:

Kotizacija za članove programskog i organizacionog odbora i za direktore /ravnatelje škola iznosi 30 evra, a za ostale učesnike 60 evra. Visina kotizacije jednaka je za autore radova, kao i za ostale učesnike.

Organizator u okviru programa simpozijuma obezbeđuje svim učesnicima:

 • učešće na plenarnom zasedanju simpozijuma i predstavljanje radova
 • CD s integralnim tekstovima svih radova
 • propratni materijal Simpozijuma
 • osveženje u pauzama Simpozijuma
 • turistički obilazak Skoplja i okoline
 • zajedničku svečanu večeru.

 LOKACIJA ODRŽAVANJA SIMPOZIJUMA:

Hotel Holiday Inn, ul. Filip Vtori Makedonski, br. 5, 1000, Skopje
Smeštaj učesnika:
Sve informacije o smeštaju učesnika mogu se dobiti od nacionalnih koordinatora Simpozijuma.

PLAĆANJE KOTIZACIJE:

Plaćanje kotizacije vrši se prema podacima koje možete dobiti od nacionalnih koordinatora na upit.